Ένταξη 2.200.000 ευρώ για το έργο: «Εκσυγχρονισμός & Επέκταση του Αρδευτικού Δικτύου Κορησού-Λιθιάς» στο Π.Α.Α. 2014-2020.

Εγκρίθηκε στις 05 Μαρτίου 2021 από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η πρόταση χρηματοδότησης πράξης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συλλογικών αρδευτικών δικτύων Κορησού – Λιθιάς», στο  πλαίσιο  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020.

Πρόκειται για μια δράση προϋπολογισμού 2.200.000€ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σκοπός του έργου είναι η εξοικονόμηση αρδευτικού νερού ώστε να ελαττωθούν οι ενεργειακές δαπάνες για την άρδευση και αντίστοιχα το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, ώστε αυτά να γίνουν πιο ανταγωνιστικά.

Με τα υφιστάμενα δίκτυα αρδεύονται σήμερα 5.690 στρ. εκ των οποίων τα 3.840 στρ. είναι στο αγρόκτημα του Κορησού και τα 1.850στρ. στο αγρόκτημα Λιθιάς. Η επέκταση των αρδευτικών δικτύων ανέρχεται σε 1.150στρ. εκ των οποίων τα 715 στρ. προβλέπονται στο αγρόκτημα Κορησού και τα 435 στρ. προβλέπονται στο αγρόκτημα Λιθιάς. Έτσι, η συνολική αρδευόμενη έκταση μετά την εκτέλεση του έργου θα ανέρχεται στα 6.840 στρ.

Ως προς τον εκσυγχρονισμό του αρδευτικού δικτύου η εκτέλεση του έργου προβλέπει τα εξής:

  1. Αντικατάσταση και αναβάθμιση των αντλητικών συγκροτημάτων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε 19 υφιστάμενες γεωτρήσεις.
  2. Ανόρυξη τεσσάρων νέων γεωτρήσεων, εκ των οποίων οι δύο στο αγρόκτημα Κορησού και οι δύο στο αγρόκτημα Λιθιάς.
  3. Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροστομίων (154 στο σύνολο).
  4. Εγκατάσταση νέων υδροληψιών στις επεκτάσεις των αρδευτικών δικτύων (34 στο σύνολο).
  5. Στεγανοποίηση των δεξαμενών κεφαλής των αρδευτικών δικτύων.
  6. Αυτοματοποίηση λειτουργίας των γεωτρήσεων με έλεγχο στάθμης δεξαμενών, προστασία υπέρμετρου υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα και κυκλική εναλλαγή λειτουργίας.
  7. Εφαρμογή άρδευσης ακριβείας μέσω διαχείρισης και ελέγχου του αρδευτικού δικτύου.
Δείτε εδώ ολόκληρη την Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής
Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις