Πώς θα κάνετε αίτηση για να πάρετε προτεραιότητα για εμβολιασμό

Έχετε υποκείμενα νοσήματα και πρέπει να έχετε προτεραιότητα στον εμβολιασμό, αλλά για οποιοδήποτε λόγο, αυτό δεν έχει αναγνωριστεί; Πάσχετε από κάποιο σπάνιο νόσημα, αλλά δεν έχετε ενταχθεί στα ευπαθή άτομα; Τώρα μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά αίτηση, ώστε να ενταχθείτε στην προτεραιοποίηση για εμβολιασμό. Δείτε ποιοι το δικαιούνται και ποια είναι η διαδικασία.

Ειδικότερα, πριν από λίγες μέρες, δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. Υπουργών Υγείας και Επικρατείας (Φ.Ε.Κ. Β’ 1303/02.04.2021-FEK 1303), που προσδιορίζει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε ειδική Επιτροπή του υπουργείου Υγείας (όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, σε ειδική εφαρμογή εντός της πλατφόρμας των ραντεβού για εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού (emvolio.gov.gr).

Η είσοδος των φυσικών προσώπων – χρηστών στην Πλατφόρμα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης αυθεντικοποίησής τους με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αίτηση υποχρεωτικά πρέπει να υποβάλλεται από το θεράποντα ιατρό. Ως θεράπων ιατρός ορίζεται ο ιατρός σχετικής με το δηλούμενο νόσημα ειδικότητας ή ο οικογενειακός ιατρός.

Οι αιτήσεις δύνανται να αφορούν μόνο τις ακόλουθες κατηγορίες θεματικών:

Α. ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αιτήσεις φυσικών προσώπων που αφορούν στην ένταξή τους σε οποιαδήποτε εκ των κατηγοριών των επιμέρους φάσεων ηλικιακών κριτηρίων, τα οποία δεν εντάχθηκαν στις κατηγορίες προτεραιοποίησης είτε λόγω εσφαλμένων ή ελλιπών ή αντιφατικών καταχωρήσεων για οποιονδήποτε λόγο ή λόγω της απουσίας τους από τα δημόσια Μητρώα.

αα) Στην αίτηση του φυσικού προσώπου θα πρέπει να αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο ο λόγος μη συμπερίληψής του στην προτεραιοποίηση. Σε περίπτωση συνδρομής του ηλικιακού κριτηρίου ή του αναγκαίου προβλήματος υγείας, πλην όμως, μη συμπερίληψης του δικαιούχου στην αντίστοιχη κατηγορία λόγω ελλείψεων καταχώρισης στα δημόσια Μητρώα δύνανται να αποστέλλονται στοιχεία ταυτοποίησης (διαβατήριο, ΠΑΑΥΠΑ κ.λπ.).

ββ) Εφόσον για την εξέταση των συγκεκριμένων αιτημάτων απαιτούνται ειδικές γνώσεις πληροφορικής και προσβασιμότητας σε δημόσια Μητρώα, η Επιτροπή μπορεί να δημιουργεί υποεπιτροπές με πρόσθετη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

γγ) Κατά την επεξεργασία της αίτησης η Επιτροπή δύναται να ζητά τη συνδρομή της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Β. ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αιτήσεις ασθενών που αφορούν σε αιτήματα ένταξης στις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες προτεραιοποίησης, στις οποίες οι αιτούντες δεν συμπεριελήφθησαν, ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις των νοσημάτων υψηλού ή αυξημένου κινδύνου, όπως αυτά καθορίζονται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

αα) Στην αίτηση του ασθενούς θα πρέπει να αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο ο λόγος μη συμπερίληψής του στην προτεραιοποίηση. Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται υποχρεωτικά από θεράποντα ιατρό με καταχώριση του ΑΜΚΑ του ασθενούς, του νοσήματος με αναφορά του κωδικού ICD10 καθώς και της τελευταίας ημερομηνίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ο έλεγχος της ορθό- τητας των ανωτέρω στοιχείων γίνεται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

ββ) Η Επιτροπή εξετάζει εάν συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις υπαγωγής του ασθενούς στις κατηγορίες νοσημάτων υψηλού ή αυξημένου κινδύνου και αποφασίζει την ένταξή του ή μη σε αυτές.

γγ) Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης η Επιτροπή γνωστοποιεί στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. τη συμπερίληψη του συγκεκριμένου ασθενούς στην αντίστοιχη κατηγορία προτεραιοποίησης.

δδ) Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. υλοποιεί την ένταξη του αιτούντος σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής.

Γ. ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αιτήσεις φυσικών προσώπων που δεν εμφανίζονται στην προτεραιοποίηση προς εμβολιασμό, ενώ πληρούνται οι προϋποθέσεις της νόσου, είτε γιατί δεν υφίστανται σχετικές καταγραφές στα δημόσια Μητρώα ή λόγω μη καταχώρισης στα δημόσια Μητρώα της νόσου του αι- τούντος (όπως ασθενείς με πλήρη χρήση ιδιωτικής ασφαλιστικής ιατρικής κάλυψης ή με ίδιους πόρους, για τους οποίους δεν υπάρχει εγγραφή στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης).

αα) Στην περίπτωση αυτή η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται από θεράποντα ιατρό με τα στοιχεία ταυτο- ποίησης του πολίτη, όπως αυτά καθορίζονται από σχετικές διατάξεις, την αναφορά του κωδικού ICD10 του νοσήματος και της χορηγούμενης φαρμακευτικής αγωγής.

ββ) Η Επιτροπή προκειμένου να εξετάσει εάν συντρέχουν οι όροι υπαγωγής του ασθενούς στην κατηγορία των νοσημάτων υψηλού ή αυξημένου κινδύνου δύναται να αιτηθεί την αποστολή πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων της νόσησης του αιτούντος (όπως διενέργειας θεραπειών ή εξετάσεων) και να αποφασίσει την ένταξη ή μη σε αυτές.

γγ) Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης η Επιτροπή γνωστοποιεί στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. τη συμπερίληψη του συγκεκριμένου ασθενούς στην αντίστοιχη κατηγορία προτεραιοποίησης.

δδ) Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. υλοποιεί την ένταξη του αιτούντος σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής.

Δ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αιτήσεις φυσικών προσώπων τα οποία νοσούν από σπάνια νοσήματα ή συνδυασμό νοσημάτων που δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες νοσημάτων υψηλού ή αυξημένου κινδύνου και επιθυμούν να εμβολιαστούν.

αα) Στην περίπτωση αυτή η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται από θεράποντα ιατρό με τα στοιχεία ταυτοποίησης του πολίτη, όπως αυτά καθορίζονται από σχετικές διατάξεις, την αναφορά του κωδικού ICD10 του σπάνιου νοσήματος ή των κωδικών ICD10 του συνδυα- σμού νοσημάτων και της χορηγούμενης φαρμακευτικής αγωγής.

ββ) Η Επιτροπή ομαδοποιεί τις αιτήσεις ανά κατηγορία νοσημάτων και πλήθος αιτούντων. Στη συνέχεια η Επιτροπή διαβιβάζει τις ομαδοποιημένες αιτήσεις στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για γνωμοδότηση ως προς την αποδοχή ή απόρριψη της ένταξής τους στις κατηγορίες των νοσημάτων αυξημένου ή υψηλού κινδύνου. Η συγκεκριμένη κατηγορία αιτήσεων δεν αφορά στην εξέταση ατομικών αιτημάτων ένταξης στην κατη- γορία νοσημάτων υψηλού ή αυξημένου κινδύνου αλλά μόνο σε ενιαία εξέταση όλων των εκκρεμών αιτημάτων ένταξης συναφούς κατηγορίας νοσήματος ή συνδυασμού νοσημάτων.

γγ) Μόνο στην περίπτωση θετικής γνωμοδότησης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών εντάσσεται ολόκληρη η κατηγορία, με το σύνολο των νοσούντων στην προτεραι- οποίηση του εμβολιασμού της αντίστοιχης κατηγορίας.

δδ) Μετά τη γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, η Επιτροπή γνωστοποιεί στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε τη συμπερίληψη της συγκεκριμένης κατηγορίας ασθενών στην αντίστοιχη κατηγορία προτεραιοποίησης.

εε) Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. υλοποιεί την ένταξη της αντίστοιχης κατηγορίας στην προτεραιοποίηση σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών ως προς όλους τους συμπεριλαμβανόμενους στην κατηγορία ανεξαρτήτως της υποβολής ή μη αίτησης από καθέναν εξ αυτών.

5. ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αιτήσεις γονέων, κηδεμόνων ή φροντιστών παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών με υποκείμενα νοσήματα υψηλού κινδύνου.

αα) Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται υποχρεωτικά από θεράποντα ιατρό με ειδικότητα Παιδιατρικής με καταχώριση του ΑΜΚΑ του ασθενούς, του νοσήματος με αναφορά του κωδικού ICD10 και ταυτόχρονη καταχώριση του/των ΑΜΚΑ έως δύο φροντιστών.

ββ) Η Επιτροπή εξετάζει την αίτηση και δύναται να ζητά από την ΗΔΙΚΑ την ένταξη των συγκεκριμένων γονέων, κηδεμόνων ή φροντιστών ασθενών στον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό.Ο νόμος ορίζει ότι η αίτηση εξετάζεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας. Η Επιτροπή γνωστοποιεί το αποτέλεσμα της αίτησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει ο αιτών/ούσα (φυσικό πρόσωπο ή ο ιατρός, όπου η αίτηση προβλέπεται υποχρεωτικά να υποβάλλεται από θεράποντα ιατρό), κατά την υποβολή της αίτησης.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις