ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μετά από παρέμβαση της ΕΕΚΕ, η οποία παρείχε τις κατάλληλες νομικές συμβουλές σε καταναλωτή, επιλύθηκε το ζήτημα που είχε ανακύψει με την απαίτηση εκ μέρους της εταιρείας τηλεφωνίας για την καταβολή της ρήτρας πρόωρης διακοπής του συμβολαίου, διακοπή η οποία έγινε από τον καταναλωτή λόγω χαμηλής ταχύτητας διαδικτύου.

H εταιρία είναι υποχρεωμένη, κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή, να παράσχει ακριβή πληροφόρηση σχετικά με τη φύση της βλάβης, τον χρόνο και την πορεία αποκατάστασής της. Σε περίπτωση βλάβης που οδηγεί σε διακοπή υπηρεσιών, η εταιρία οφείλει να πιστώσει τον καταναλωτή με το μέρος του παγίου που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο της διακοπής, εφόσον η βλάβη διήρκεσε περισσότερο από 2 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της δήλωσής της και υπό την προϋπόθεση ότι η βλάβη δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του καταναλωτή ή τρίτου προσώπου, είτε σε λόγους ανωτέρας βίας.

Με βάση τον Αστικό Κώδικα, εφόσον αποδειχθεί ότι η συμφωνηθείσα παροχή είναι τελικά αδύνατη από υπαιτιότητα του παρόχου, ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, ο δε πάροχος θα πρέπει εναρμονιζόμενος με τις αρχές τις καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών να μην επιβάλλει στον καταναλωτή τέλη για πρόωρη λύση της σύμβασης.

Καλούνται όσοι καταναλωτές αντιμετωπίζουν προβλήματα στις κατά τις συναλλαγές τους με εταιρείες τηλεπικοινωνιών, να επικοινωνούν με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις