Βάσει ενισχύσεων ο ορισμός στην νέα ΚΑΠ για τον ενεργό αγρότη

Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός στην 8η Συνδιάσκεψη για τη νέα ΚΑΠ: “Όλοι οι αγρότες µε ενισχύσεις έως 5.000 ευρώ θα θεωρούνται ενεργοί στη νέα ΚΑΠ και οι υπόλοιποι θα πρέπει να προσκοµίζουν ετησίως τιµολόγια αγοράς εισροών και πώλησης αγροτικών προϊόντων για να είναι σε θέση να λαµβάνουν επιδοτήσεις.”

Ενεργοί αγρότες στη νέα ΚΑΠ θα είναι όσοι:

  • Είναι κάτοχοι γεωργικής εκµετάλλευσης και έλαβαν ενισχύσεις λιγότερες των 5.000 ευρώ.
  • Είναι κάτοχοι γεωργικής εκµετάλλευσης και εφόσον έλαβαν ενισχύσεις περισσότερες των 5.000 ευρώ είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων και προσκοµούν ετησίως τιµολόγια αγοράς εισροών και πώλησης αγροτικών προϊόντων.

Όσον αφορά ειδικότερα το πρώτο σκέλος (ενισχύσεις έως 5.000 ευρώ) είναι ένα κριτήριο που ισχύει και στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. Οποιοσδήποτε µε αγροτική εκµετάλλευση, είτε αυτός είναι ετεροεπαγγελµατίας είτε όχι, ανεξαρτήτως αγροτικού εισοδήµατος που δηλώνει, θα συνεχίσει να λαµβάνει ενισχύσεις, αρκεί, το περασµένο έτος, οι πληρωµές του να µην έχουν ξεπεράσει τα 5.000 ευρώ. Εδώ προσµετρώνται όλες οι άµεσες πληρωµές: βασική, συνδεδεµένες, πρασίνισµα (νέο πρασίνισµα από το 2023 και µετά), εθνικό απόθεµα, συµπληρωµατική ενίσχυση νεαρών αγροτών και αναδιανεµητική ενίσχυση (µετά το 2023).

Για τους υπόλοιπους, δηλαδή εκείνους που λαµβάνουν πάνω από 5.000 ευρώ, ισχύει ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν µία ελάχιστη αγροτική δραστηριότητα µε βάση τα φορολογικά τους στοιχεία. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα ελέγχεται ετησίως µέσω του μητρώου Αγροτών και αγροτικών εκµεταλλεύσεων, µε το ύψος της αγροτικής δραστηριότητας που πρέπει να αποδεικνύεται να είναι προς το παρόν άγνωστο. Πάντως, θα εξετάζονται τα τιµολόγια εισροών και πώλησης αγροτικών προϊόντων. Το ύψος του ποσού που θα πρέπει να συγκεντρώνουν µπορεί να είναι εφάπαξ και οριζόντιο ανά έτος (π.χ 5.000 ευρώ για όλους) ή να είναι ένα ποσοστό του ποσού που λαµβάνουν ως άµεση ενίσχυση (π.χ πωλήσεις στο 50% του ποσού άµεσων ενισχύσεων που έλαβαν). 

4_pin_2

Αν κάποιος δεν είναι «ενεργός αγρότης» αποκλείεται από όλες τις άµεσες ενισχύσεις και από την πλειοψηφία των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης όπως η εξισωτική αποζηµίωση.

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις