Η κατασκευή του αεροδρομίου Άργους Ορεστικού (έτος 1948) «Δώρον» του μεγάλου φιλέλληνος Στρατηγού Βαν – Φλητ

Τρέχοντας” τις σελίδες των κοινωνικών δικτύων (facebook) “πέσαμε” επάνω σε ανάρτηση του Γιώργου Αλεξίου, που θέλησε να μοιραστεί μαζί μας ένα κείμενο, που λίγοι ίσως γνώριζαν και διαφωτίζει τον τρόπο την αφορμή αλλά και τους συντελεστές της δημιουργίας του πρώτου αεροδρομίου Άργους Ορεστικού.

Η κατασκευή του αεροδρομίου Άργους Ορεστικού (έτος 1948)«Δώρον» του μεγάλου φιλέλληνος Στρατηγού Βαν – Φλητ

Κείμενον Στρατηγού Θωμά Πεντζοπούλου,Διοικητού της Ι Μεραρχίας ΠΖ (έτ. 1948)

Κατά την περίοδον της παραμονής της Ι Μεραρχίας μας εις τον Γράμμον (Θέρος του έτους 1948) είχομεν την ευτυχίαν να δοκιμάσωμεν και μίαν συγκίνησιν ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος. Ήτο το δώρον του Αρχηγού της Αμερικανικής Αποστολής, Στρατηγού Βαν – Φλητ.

Η έκδηλος αγάπη του διά τον Στρατόν με είχεν οπλίσει με το λογικόν θάρρος απέναντί του και με την πεποίθησιν, ότι εις τα πηγαία αισθήματά του θα εύρισκεν ανταπόκρισιν και η πλέον τολμηρά επιθυμία μου, αρκεί να ήτο ανθρωπίνως δυνατή.

Κατά μίαν, λοιπόν, επίσκεψίν του εκεί και κατά την διάρκειαν του γεύματος, ο Στρατηγός Βαν – Φλητ, εις ανταπόδοσιν γενομένου προς αυτόν δώρου αναμνηστικού κάλυκος των μαχών Γράμμου υπό της Μεραρχίας και διά την αποφασιστικήν συμβολήν ταύτης εις τας μάχας του Γράμμου, είπεν: «Επιθυμώ να κάμω εις τον Διοικητήν της Μεραρχίας εν δώρον και θέλω να ακούσω τι θα προτιμούσεν ο Στρατηγός».

Δεν εβράδυνα να διατυπώσω την επιθυμίαν μου «Θέλω – τω είπον – δώρον εν αεροδρόμιον εις το Άργος Ορεστικόν. Θέλω σιδηρούν πλέγμα διά να επιστρώσω το αεροδρόμιον».

Ο Στρατηγός εξεπλάγη, εγέλασεν, εσκέφθη κατόπιν και η απάντησίς του εδίδετο την επομένην καταφατική, διά της αποστολής ολοκλήρου της απαιτουμένης ποσότητος σιδηρού πλέγματος εις το Άργος Ορεστικόν.

Αμέσως ετέθη εις ενέργειαν η κατασκευή. Η φιλότιμος προσφορά των κατοίκων διά της εθελοντικής των εργασίας και η συμβολή μετά δραστηριότητος των ανδρών ενός Τάγματος Μηχανικού έδιδον εντός ολίγου έτοιμον το αεροδρόμιον, το οποίον, τόσον από στρατιωτικής απόψεως, όσον και εν ειρήνη είναι πολιτιμώτατον έργον. Αυτή είναι η ιστορία της κατασκευής του αεροδρομίου του Άργους Ορεστικού. Είναι δηλαδή δώρον του Στρατηγού Βαν – Φλητ, εις τον αγώνα της Ελλάδος κατά του Συμμοριτισμού. Είναι δώρον προς τον Στρατόν και προς τους δεινοπαθούντας κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας τους οποίους υπερηγάπα.

Επισήμανση: Ο Δήμος Άργους Ορεστικού έχει ηθικό χρέος να τοποθετήσει μία μαρμάρινη στήλη στο αεροδρόμιο «Αριστοτέλης», προς τιμή του μεγάλου φίλου του κι ευεργέτη της Ελλάδος Στρατηγού Βαν Φλητ, ο οποίος το δημιούργησε.

Γ. Τ. Α.

3.Ο στρατηγός Τζέιμς Βαν Φλίτ (αριστερά) παρατηρεί σλάβικα συνθήματα, ανταρτών που γράφουν «Ζήτω ο Μάρκος και ο Δημοκρατικός Στρατός»

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις