Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς 2022 του Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

διά τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας

πρός τό χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

———————————-

«Λόγε Χριστέ ὁ Θεός, ἐσύ πού δημιούργησες τά σύμπαντα μέ τήν ἄρρητη σοφία σου καί ὅρισες γιά μᾶς χρόνους καί ἐποχές, εὐλόγησε τά ἔργα τῶν χεριῶν σου, τά δημιουργήματά σου… εὐλόγησε τόν κύκλο τοῦ χρόνου πού μᾶς χάρισε ἡ χρηστότητά σου, δίνοντας ὡς δῶρο τήν εἰρήνη στήν Ἐκκλησία σου… εὐφορία στήν γῆ καί σέ μᾶς τό μέγα ἔλεος σου». 

Αὐτόν τόν ὕμνο ψάλλουμε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, κατά τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, καί, βεβαίως, αὐτό τόν ἴδιο ὕμνο μποροῦμε νά ψάλλουμε καί σήμερα, πρώτη ἡμέρα τοῦ πολιτικοῦ ἔτους. Νά εὐχαριστήσουμε τόν Χριστό καί νά Τόν παρακαλέσουμε νά μᾶς εὐλογήσει, νά δώσει εἰρήνη στήν Ἐκκλησία, εὐφορία στήν γῆ καί σέ κάθε παραγωγική δραστηριότητά μας καί νά μᾶς δώσει τήν ἄκτιστη Χάρη Του, τό ἔλεός Του.

Συνήθως, στό τέλος κάθε ἔτους καί στήν ἀρχή κάθε νέου ἔτους, κάνουμε ἕναν ἀπολογισμό καί τρέφουμε ἀγαθές ἐλπίδες γιά τό μέλλον.

Κοιτάζοντας πίσω, στό ἔτος πού παρέρχεται, τό 2021, βλέπουμε ὅτι σημαδεύθηκε καί αὐτό ἀπό τήν πανδημία, ἡ ὁποία ἔδειξε πάλι τό σκληρό της πρόσωπο καί προσπάθησε νά ἐπισκιάσει ἀκόμη καί τήν ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση. 

Κοιτάζοντας στό μέλλον, βλέπουμε ὅτι τό ἔτος πού ὑποδεχόμαστε, τό 2022, φέρνει μαζί του, μεταξύ τῶν ἄλλων, καί τήν μνήμη καί τήν ἐλπίδα.

Τό νέον ἔτος φέρνει μιά διπλή μνήμη

Μνήμη τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, ἀφοῦ συμπληρώνονται 100 χρόνια ἀπό τήν μαύρη αὐτή σελίδα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ρωμηοσύνης. Πρόκειται γιά τήν πραγματική Ἅλωση, ὄχι μόνον τῆς Πόλης, τῆς Κωνσταντινούπολης, ἀλλά ὅλης τῆς Ρωμηοσύνης. Τά θλιβερά γεγονότα τοῦ ξεριζωμοῦ ἀπό τίς πατρογονικές ἑστίες, κυρίως τό ἔτος 1922, τά ὁποῖα θά ἀναλυθοῦν ὅλο αὐτόν τόν χρόνο, γίνονται ἀκόμη πιό θλιβερά ὅταν γνωρίζουμε ὅτι συμμετεῖχαν καί «φίλοι» μας «πολιτισμένοι» σέ αὐτά. 

Συγχρόνως ὅμως αὐτό τό ἔτος 2022 θά εἶναι καί ἔτος μνήμης τῆς παραδόσεως, τῆς ἑλληνικῆς, τῆς οἰκουμενικῆς, τῆς χριστιανικῆς παραδόσεως, πού διατήρησαν οἱ Ρωμηοί τῆς Ἀνατολῆς καί τήν ἔφεραν μαζί τους στούς τόπους ὅπου ἐγκαταστάθηκαν στήν Μητέρα Ἑλλάδα. Ἐδῶ συνάντησε τήν ἴδια παράδοση πού καλλιεργεῖτο στήν Μητέρα Ἑλλάδα ἀπό τήν ἐποχή τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, πού εἶναι ἅγιος καί τῆς Καστοριᾶς μας. 

Μέ τήν Μικρασιατική Καταστροφή ξεριζώθηκαν καί ἦρθαν ἐδῶ ἄνθρωποι δραστήριοι καί φιλοπρόοδοι, ἄνθρωποι ἐργατικοί καί πολιτισμένοι, ἄνθρωποι ἀνοικτόκαρδοι καί πονεμένοι, ἄνθρωποι πιστοί, γνωστικοί, Ἕλληνες καί Χριστιανοί, Ρωμηοί τῆς Ἀνατολῆς, πού ζυμώθηκαν μέ τόν ντόπιο πληθυσμό -ἐδῶ στήν Μακεδονία μας, πού μόλις εἶχε ἐλευθερωθεῖ, μέ τούς Μακεδόνες- καί δημιούργησαν τήν νέα Ἑλλάδα, τήν εὐλογημένη Πατρίδα μας.  

Μνήμη, λοιπόν, τοῦ ξεριζωμοῦ καί συγχρόνως μνήμη τῆς πολύτιμης παιδείας καί τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς παραδόσεως κατά τό νέον ἔτος πού ὑποδεχόμαστε σήμερα.

Τό νέον ἔτος φέρνει καί ἐλπίδα, ἐλπίδα διπλή: 

Ἐλπίζουμε, πρῶτα, νά ἀπαλλαχθοῦμε ἀπό τήν πανδημία τοῦ νέου ἰοῦ, μέ τήν συνέργειά μας καί τήν προσπάθειά μας, ἐνεργώντας μέ σύνεση καί ὁμόνοια, ὥστε νά χαροῦμε καί πάλι τήν κοινωνική καί ἐκκλησιαστική μας ζωή, ἀλλά νά τήν χαροῦμε σοφώτεροι καί καλύτεροι, ἔχοντας διδαχθεῖ πολλά ἀπό τήν περιπέτεια αὐτή. Γιατί ὁ κορωνοϊός ἐνήργησε καί καταστροφικά, ἀλλά σέ πολλές περιπτώσεις καί παιδαγωγικά. 

Ἐλπίζουμε τό νέον ἔτος νά ἐπανέλθει ἡ γενική ὑγεία τοῦ πληθυσμοῦ, ὥστε νά συνεχίσουμε τήν κοινωνική καί ἐκκλησιαστική μας ζωή ἀπρόσκοπτα καί δημιουργικά. 

Ἐλπίζουμε ἐπίσης καί μέ μιά ἄλλη ἐλπίδα, βαθύτερη καί οὐσιαστικότερη, μεγαλύτερη καί διαχρονική: Ἐλπίζουμε στήν ἀπόκτηση τῆς τελείας ἀγάπης, ἡ ὁποία στήν ὕψιστη μορφή της εἶναι ἡ θεολογία-θεογνωσία. 

Ἡ βαθύτερη καί ἰσχυρότερη ἀπογοήτευση στούς ἀνθρώπους προέρχεται ἀπό τήν σκέψη: δέν ὑπάρχει Θεός. Ἤ προέρχεται ἀπό τήν παρόμοια σκέψη: δέν μποροῦμε νά γνωρίσουμε τόν Θεό. Ἡ σκέψη ὅτι δέν ὑπάρχει Θεός ἤ ὅτι δέν μποροῦμε νά γνωρίσουμε τόν Θεό, ἡ σκέψη ὅτι εἴμαστε ριγμένοι στόν κόσμο αὐτό ἀπό τύχη, μόνοι καί δέσμιοι τῆς φθορᾶς, αὐτή ἡ σκέψη, αὐτός ὁ λογισμός εἶναι ὁ ὁρισμός τῆς ἀπελπισίας. 

Ἐλπίζουμε, λοιπόν, ὅτι αὐτό τό ἔτος θά πλησιάσουμε πιό κοντά τόν Θεό, θά Τόν ἀγαπήσουμε καί θά Τόν γνωρίσουμε, θά ἀγγίξουμε τήν αἰωνιότητα. 

Στήν ἑνιαία παράδοσή μας, στήν παράδοση τῶν Ρωμηῶν τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ἀνατολῆς, τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τῆς Μακεδονίας, στήν παράδοση τῶν Πατέρων, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, στήν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας, στήν Ἐκκλησία μας ἀποφεύγουμε καί τήν πλάνη τοῦ πανθεϊσμοῦ, ὅτι ὁ Θεός βρίσκεται μέ τήν οὐσία Του σέ κάθε κτίσμα, καί τήν πλάνη τοῦ ἀγνωστικισμοῦ ὅτι δέν μποροῦμε νά γνωρίσουμε τόν Θεό.

Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ εἶναι δυνατή, καί αὐτή ἐπιτυγχάνεται μέ τήν ἄκτιστη Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ζώντας στήν Ἐκκλησία, μέ τήν ἄσκηση, τήν προσευχή καί τά Μυστήρια, μέ τήν θυσιαστική καί ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη, γευόμαστε τῆς Χάριτος τοῦ Χριστοῦ καί ἑνωνόμαστε μαζί Του. 

Ὅποιος γνωρίζει τόν Χριστό, γνωρίζει τόν Θεό, ἀφοῦ «Θεόν οὐδείς ἑώρακε πώποτε. ὁ μονογενής υἱός, ὁ ὤν εἰς τόν κόλπον τοῦ πατρός ἐκεῖνος ἐξηγήσατο» (Ἰω. α´). 

Διπλή μνήμη, λοιπόν, κατά τό νέον ἔτος 2022: θλιβεροῦ ξεριζωμοῦ καί λαμπρῆς παραδόσεως.

Καί διπλή ἐλπίδα: ὑγείας καί θεογνωσίας. 

Δόξα τῷ Θεῷ γιά ὅλα, ἀδελφοί μου! 

Μέ ἐλπίδα καί μέ γνώση, μέ μνήμη καί μέ παράδοση, μέ ἑνότητα καί μέ ἀγάπη, ἄς χαροῦμε τό νέο ἔτος 2022 πού μᾶς χαρίζει ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός μας, ἡ πρόνοιά Του καί ἡ ἀγάπη Του.

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα!

Ὁ Μητροπολίτης

+ Ὁ Καστορίας Καλλίνικος

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις