Ἑσπερινός της Συγχωρήσεως καί Α’ Στάση Χαιρετισμῶν στήν Ι.Μ.Καστορίας

Ἀ’ Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Της Συγχωρήσεως)

Μέσα σέ κλίμα κατάνυξης καί περισυλλογῆς, τελέσθηκε τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς ὁ Ἀ’ Κατανυκτικός Ἑσπερινός ἤ Ἑσπερινός «Της Συγχωρήσεως»,στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Καστοριᾶς, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ.Καλλινίκου.

Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τόν Ἑσπερινό τῆς Συγχωρήσεως ἔκανε μιά εἰσαγωγική ὁμιλία στό γενικό θέμα τῶν φετινῶν ὁμιλιῶν πού εἶναι Ὑγεία ψυχῆς καί σώματος, καί ἀνέφερε τούς Σεβασμιωτάτους ὁμιλητές.

Εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖται ἀπό ψυχή καί σῶμα καί ἡ ὑποτίμηση τῆς ψυχῆς ἀπό τόν ἄνθρωπο τόν περασμένο αἰώνα δημιούργησε πολλά προβλήματα στόν ὅλο ψυχοσωματικό ὀργανισμό τοῦ ἀνθρώπου. Σήμερα ἀναπτύσσονται ἰδιαιτέρως οἱ ἐπιστῆμες πού ἀσχολοῦνται μέ τήν ψυχή, μέ τάση νά ὁρίζεται ἡ ψυχή ὡς μιά ἔκφραση τῶν βιολογικῶν ἐνεργειῶν τοῦ σώματος. Ἡ Ἐκκλησία δίνει μεγάλη σημασία στόν ὅλον ἄνθρωπο, ψυχή καί σῶμα, ἐκλαμβάνοντάς τον ὅμως ὡς κατά χάρη ἀθάνατο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ. Πρῶτα ἡ ψυχή θά διατηρήσει τήν ἀθανασία της καί μετά τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ καί τό σῶμα θά ἀναστηθεῖ.

Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε τήν διάκριση μεταξύ ἀσκητικῆς καί χαρισματικῆς ψυχικῆς ὑγείας καί ἔδωσε ἕνα πραγματικό παράδειγμα, ὄχι θεωρητικό, χαρισματικῆς ψυχικῆς ὑγείας, ὅπως τό διασώζει ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος. Ἐπίσης ὑπογράμμισε ὅτι ἡ προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νά διατηρήσει τήν πνευματική του ὑγεία εἶναι παράλληλη μέ τήν φροντίδα τῆς ὑγείας τοῦ σώματος καί δέν ὑπολαμβάνει κάποια παραθεώρηση τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, καί ὅτι ὁ ψυχικά ὑγιής δέν προβαίνει σέ πράξεις καί ἐνέργειες ἀντικοινωνικές, ἤτοι ὀργῆς, ὕβρεως, φανατισμοῦ, ἀδιαφορίας, ἀδικίας κλπ.

Καί ὁ Σεβασμιώτατος κατέληξε: «Ἄς ἀ­ξιο­λο­γή­σου­με ἀ­νά­λο­γα αὐ­τήν τήν μαρ­τυ­ρί­α, γιά νά ἀναζητήσουμε πρῶτα τήν ἀσκητική ὑγεία, δηλαδή τόν καλό, μετρημένο, ἐπιεικῆ τρόπο ζωῆς. Καί νά ἔπειτα νά ἀναζητήσουμε καί τήν χαρισματική ὑγεία, τό δῶρο αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τό περιέγραψε ὁ ἅγιος Συμεών, ὥστε νά χα­ροῦ­με καί ἐ­μεῖς μα­ζί μέ τούς Χρι­στια­νούς πού χαί­ρο­νται «χί­λι­ες φο­ρές πε­ρισ­σό­τε­ρο ἀ­πό ὅ­λους τούς βα­σι­λεῖς πού κυ­βερ­νοῦν τή γῆ, κι ἀ­πό ὅ­λους ἐ­κεί­νους στούς ὁ­ποί­ους ὑ­πάρ­χει ἡ ὑ­γεί­α καί ἡ ὀ­μορ­φιά τοῦ σώ­μα­τος, κι ἀ­πό ὅ­λους ἐ­κεί­νους στούς ὁ­ποί­ους βρί­σκο­νται ὁ πλοῦ­τος.­.. καί ἀ­πό ὅ­λους ὅ­σοι μα­κα­ρί­ζο­νται ἐ­πά­νω στήν γῆ ἀ­πό στό­μα­τα πού δέν ὁ­μι­λοῦν ὀρ­θά». Εὔχομαι, ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί, νά ἔχουμε ὑγεία σωματική καί μάλιστα νά ἀπαλλαχθοῦμε ἀπό τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, νά ἔχουμε εἰρήνη στόν κόσμο ὅλο καί εἰδικά στήν ὁμόδοξη χώρα τῆς Οὐκρανίας, καί κυρίως νά ἀποκτήσουμε τήν πνευματική ψυχική ὑγεία, ἡ ὁποία εἶναι πάνω ἀπ᾽ ὅλα, γιά τήν ὁποία ὄντως ἰσχύει ὁ λόγος τοῦ λαοῦ: πάνω ἀπ᾽ ὅλα ἡ ὑγεία, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ».

Στο τέλος τῆς κατανυκτικῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας ἀφοῦ ὅλοι ἔκλιναν τά γόνατα, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέγνωσε τήν σχετική συγχωρητική εὐχή καί ἐν συνέχειᾳ κληρικοί καί λαϊκοί ἀντάλλαξαν τόν ἀσπασμό τῆς συγχωρήσεως, λαμβάνοντας τήν πατρική εὐχή τοῦ ποιμενάρχη τους.

Ἀ’ Στάση Χαιρετισμῶν

Μέσα σέ κλίμα ἱερότητας καί προσευχῆς ἐψάλει ἡ Α’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Της στήν Καστοριά, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς 11ής Μαρτίου.

Στήν Ἱερά Ἀκολουθία χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας ἀπευθυνόμενος στό παριστάμενο ἐκκλησίασμα ὁμίλησε γιά τήν Κυρία Θεοτόκο ὡς Ὑπέρμαχο Στρατηγό, ἕνα τίτλο πού τῆς ἀποδόθηκε γιά συγκεκριμένους ἱστορικούς λόγους λύτρωσης τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς ἐχθρούς, ἀλλά ἀναφέρεται κυρίως στήν νίκη της ἐναντίον τῶν τριῶν ἐχθρῶν τοῦ ἀνθρώπου, τῆς ἁμαρτίας, τοῦ διαβόλου καί τοῦ θανάτου. Ἡ Παναγία μέ τήν χάρη τοῦ Χριστοῦ κατανίκησε τούς ἐχθρούς τοῦ ἀνθρώπου καί ἔδωσε τόν ἑαυτό της γιά νά σαρκωθεῖ ὁ Θεός. Ἀγαπᾶ ὅλους τούς λαούς τῆς γῆς καί νά τούς παρακολουθεῖ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Ἀγαπᾶ ὅσους τηροῦν τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ καί πονᾶ γιά ὅσους δέν μετανοοῦν. Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε ὅτι ἀνάμεσα στίς καταστάσεις παράβασης τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ γιά τίς ὁποῖες ἡ Θεοτόκος θά θλίβεται εἶναι ὁ πόλεμος καί ἡ διάσπαση τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας.

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τόν Ἑσπερινό «Της Συγχωρήσεως»

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τήν Ἀ’ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις