Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο ΕΣΠΑ για την «Συμβουλευτική, κατάρτιση & πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Π.Δ.Μ. στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Καστοριάς»».

Υπεγράφη στις 16 Μαρτίου 2022, από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη,  η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 8 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού,  στο  πλαίσιο  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

Η παρούσα πρόσκληση (ΑΔΑ: 9Β1Θ7ΛΨ-ΗΦΕ) με τίτλο: «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Καστοριάς»,

περιλαμβάνει ενέργειες που αφορούν την παροχή συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες που σχετίζονται με τους τομείς εξειδίκευσης της RIS3 και των Επιχειρησιακών Σχεδίων της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης με σκοπό την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση.

Πρόκειται για προπαρασκευαστική δράση προετοιμασίας των ανέργων που θέλουν να αποκτήσουν πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες και στη συνέχεια να προωθηθούν στην απασχόληση με έμφαση σε ειδικότητες στους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, ήτοι ποσού 200.000€. Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Οι προτάσεις υποβάλλονται  αποκλειστικά ηλεκτρονικά  μέσω του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr από 17/03/2022  έως 31/05/2022 ώρα 14:00.

Η ένταξη των  προτάσεων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις