Προκήρυξη Πρόσληψης Οδηγού-Φροντιστή

Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς»ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, λαμβάνοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του Ν. 2716/99
  2. την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25-11-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2444/Β’/14-12-2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  3. την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/οικ.1962/21-09-2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1268/Β’/19-10-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  4. την υπ.αρ. 4/Πράξη 24/23-08-2022του Δ.Σ. του Σωματείου

ζητά την πρόσληψη ενός (1) ΔΕ Οδηγού – Φροντιστή με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Ν. Καστοριάς», που εδρεύει στην Καστοριά, διάρκειας εννέα μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης με δυνατότητα ανανέωσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ειδικότητα ΔΕ Οδηγός Φροντιστής (Κωδικός:ΟΔ. – Φ.)  στο Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν. Καστοριάς

  • Οδηγεί το 9θέσιο όχημα μεταφοράς των επωφελουμένων από το Κέντρο Ημέρας προς τις οικίες τους και αντιστρόφως ή όπου αλλού χρειαστεί.
  • Συμβάλλει επικουρικά στο έργο της Θεραπευτικής Ομάδας με στόχο την αυτοεξυπηρέτηση των επωφελουμένων

Το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με συνημμένο το έντυπο της αίτησης, και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες, τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία ενστάσεων είναι διαθέσιμα εδώ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της Τρίτης, 30 Αυγούστου 2022, ημέρας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και λήγει την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

Για την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Αριστοτέλους Αναστάσιος

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις