Στρεμματικές ενισχύσεις: υπολογισμός ..και κυρώσεις

Η βάση υπολογισμού σε σχέση με τις στρεμματικές ενισχύσεις και οι διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση δήλωσης έκτασης μεγαλύτερης απ’ την πραγματική.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ για το ΟΣΔΕ 2023, όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής εισοδηματικής στήριξης ενίσχυσης, και της συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας, ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) εάν ο αριθμός των δηλωθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης υπερβαίνει τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχει στη διάθεσή του ο/η δικαιούχος, ο αριθμός των δηλωθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης περιορίζεται στον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχει στη διάθεσή του ο/η δικαιούχος 

β) εάν υπάρχει απόκλιση μεταξύ του αριθμού των δηλωθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης και της δηλωθείσας έκτασης, η δηλωθείσα έκταση προσαρμόζεται με βάση το μικρότερο μέγεθος.

Οι περιπτώσεις α) και β) δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση χορήγησης δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα. 

⇒ Στην περίπτωση αιτήσεων ενίσχυσης βάσει καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης, εάν η προσδιορισθείσα έκταση μιας καλλιεργητικής ομάδας είναι μεγαλύτερη από τη δηλωθείσα με την αίτηση ενίσχυσης, για τον υπολογισμό της ενίσχυσης χρησιμοποιείται η δηλωθείσα έκταση. 

⇒ Στην περίπτωση των αιτήσεων ενίσχυσης βάσει καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης, εάν η δηλωθείσα έκταση υπερβαίνει την προσδιορισθείσα έκταση για μια καλλιεργητική ομάδα, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση για την εν λόγω καλλιεργητική ομάδα. 

Ωστόσο, εάν η διαφορά μεταξύ της συνολικής προσδιορισθείσας έκτασης και της συνολικής έκτασης που δηλώνεται για ενίσχυση στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων είναι ίση με 0,1 εκτάριο ή μικρότερη, η προσδιορισθείσα έκταση θεωρείται ίση με τη δηλωθείσα έκταση. 

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται όταν η διαφορά υπερβαίνει το 20% της συνολικής έκτασης που έχει δηλωθεί για ενισχύσεις. 

⇒ Στην περίπτωση της συμπληρωματικής εισοδηματικής στήριξης για γεωργούς νεαρής ηλικίας το, εάν η έκταση που δηλώνεται στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης υπερβαίνει το όριο των 25 εκταρίων, η δηλωθείσα έκταση μειώνεται με βάση το όριο αυτό. 

⇒ Σε περίπτωση εκτάσεων βοσκοτόπων σε παραγωγή και βοσκοτόπων σε καλή γεωργική κατάσταση, που δηλώνονται για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων, εάν διαπιστωθεί ότι το το ζωικό κεφάλαιο είναι μικρότερο από 0,7 ΜΜΖ/ha και 0,2ΜΜΖ/ha αντίστοιχα, οι εν λόγω εκτάσεις είναι μη επιλέξιμες για τη χορήγηση διακιωμάτων ΠΕ1 κατά αναλογία. 

⇒ Εάν ο/η κάτοχος της εκμετάλλευσης δεν κατέστη δυνατόν να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του λόγω ανωτέρας βίας ή έκτακτων περιστάσεων, διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει ενίσχυση για την έκταση που ήταν επιλέξιμη κατά το χρόνο που προέκυψαν οι λόγοι ανωτέρας βίας ή οι έκτακτες περιστάσεις. 

⇒ Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της αξίας των διαφόρων δικαιωμάτων ενίσχυσης για τη δηλούμενη έκταση. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ (ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ) 

Εάν, όσον αφορά μια καλλιεργητική ομάδα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.2.1.1, η έκταση που δηλώνεται για την εφαρμογή των καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης (μέτρα στήριξης των Μικρών Νησιών Αιγαίου Πελάγους, συνδεδεμένες ενισχύσεις και ειδική ενίσχυση στο βαμβάκι) υπερβαίνει την έκταση που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.3. της παρούσας, τότε: 

i) εάν η διαφορά κυμαίνεται μεταξύ του 3% και του 20% ή υπερβαίνει τα δύο (2) εκτάρια, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση μειωμένη κατά το διπλάσιο της διαπιστωθείσας διαφοράς της προσδιορισθείσας έκτασης. 

ii) εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθείσας έκτασης, δεν χορηγείται στρεμματική ενίσχυση ή ενίσχυση βάσει της έκτασης για τη σχετική καλλιεργητική ομάδα. 

iii) εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50%, δεν χορηγείται στρεμματική ενίσχυση ή ενίσχυση βάσει της έκτασης για τη σχετική καλλιεργητική ομάδα. Επιπροσθέτως, ο/η δικαιούχος υπόκειται σε πρόσθετη κύρωση ισόποση με την ενίσχυση που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ δηλωθείσας έκτασης και προσδιορισθείσας έκτασης σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.3. της παρούσας. 

Εάν το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία i), ii) και iii), δεν μπορεί να αποτελέσει εξ ολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο διαγράφεται. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

1. Εάν, όσον αφορά μια καλλιεργητική ομάδα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.2.2.1, η έκταση που δηλώνεται για τα καθεστώτα ενισχύσεων τα οποία προβλέπονται στον τίτλο III και στον τίτλο V κεφάλαια 1, 2, 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1307/2013 υπερβαίνει την προσδιορισθείσα έκταση, η ενίσχυση ή η στήριξη υπολογίζεται βάσει της προσδιορισθείσας έκτασης με μείωση κατά 1,5 φορά μεγαλύτερη από τη διαφορά που διαπιστώθηκε εάν η εν λόγω διαφορά υπερβαίνει είτε το 3% της προσδιορισθείσας έκτασης είτε τα 2 εκτάρια. 

Η διοικητική κύρωση δεν υπερβαίνει το 100% των ποσών βάσει της δηλωθείσας έκτασης. 

2. Εάν δεν έχει ακόμη επιβληθεί διοικητική κύρωση στον/την δικαιούχο σύμφωνα με το στοιχείο 1 για δήλωση έκτασης μεγαλύτερης από την πραγματική για το συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης ή μέτρο στήριξης, η διοικητική κύρωση που αναφέρεται στο εν λόγω στοιχείο μειώνεται κατά 50% εάν η διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας και της προσδιορισθείσας έκτασης δεν υπερβαίνει το 10% της προσδιορισθείσας έκτασης. 

3. Εάν η διοικητική κύρωση που επιβλήθηκε στον/την δικαιούχο μειώθηκε σύμφωνα με το στοιχείο 2 και πρόκειται να του επιβληθεί νέα διοικητική κύρωση όπως αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο και στην παράγραφο 7.2.2.7 για το συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης ή μέτρο στήριξης για το επόμενο έτος υποβολής αιτήσεων, ο/η δικαιούχος καταβάλλει το σύνολο της διοικητικής κύρωσης για το εν λόγω επόμενο έτος υποβολής αιτήσεων και καταβάλλει το ποσό κατά το οποίο η διοικητική κύρωση που υπολογίστηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 είχε μειωθεί κατ’ εφαρμογή του στοιχείου 

4. Εάν το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία 1, 2 και 3 δεν μπορεί να αποτελέσει εξολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο διαγράφεται. 

ΚΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

Εάν, για ένα δεδομένο έτος, ο/η γεωργός δε δηλώσει όλα τα αγροτεμάχιά της γεωργικής εκμετάλλευσής του και η διαφορά μεταξύ της συνολικής έκτασης που δηλώνεται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης και της έκτασης που προκύπτει εάν στην έκταση αυτή προστεθεί η συνολική έκταση των αδήλωτων αγροτεμαχίων υπερβαίνει το 3%, το συνολικό ποσό των άμεσων πληρωμών βάσει της έκτασης που οφείλεται στον εν λόγω δικαιούχο για το συγκεκριμένο έτος μειώνεται έως και κατά 3%, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράλειψης, ως εξής: 

–  1%, εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το 20%, 

–  2%, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20%, αλλά δεν υπερβαίνει το 50% και 

–  3%, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50%. 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 

1. Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις: α) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία, β) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε προφανή σφάλματα, γ) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε σφάλμα της αρμόδιας αρχής ή άλλης αρχής και εφόσον το σφάλμα δεν μπορούσε να εντοπιστεί εύλογα από το πρόσωπο το οποίο αφορά η διοικητική κύρωση, 

2. Οι διοικητικές κυρώσεις δεν επιβάλλονται για εκείνα τα στοιχεία της αίτησης ενίσχυσης ως προς τα οποία ο/η δικαιούχος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια αρχή ότι η αίτηση ενίσχυσης είναι ανακριβής ή κατέστη ανακριβής μετά την υποβολή της, υπό τον όρο ότι η αρμόδια αρχή δεν έχει γνωστοποιήσει στον/στην δικαιούχο την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και δεν τον έχει ήδη ενημερώσει σχετικά με τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης όσον αφορά την αίτηση ενίσχυσης ή την αίτηση πληρωμής. 

3. Η αναφερόμενη στο στοιχείο 2 ενημέρωση από τον/την δικαιούχο έχει ως αποτέλεσμα την προσαρμογή της αίτησης ενίσχυσης ή της αίτησης πληρωμής στην πραγματική κατάσταση.

Πηγή – Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις