16 Αυγούστου 1960: Άφιξις του Ελληνικού στρατού στην Κύπρο

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΗΤΟ Η ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΕΙΣ ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΟΥΤΗΣ ΓΕΡΩΝ, ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΑΥΝΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΚΑΙ, ΑΦΟΥ ΕΓΟΝΑΤΙΣΕΝ ΕΝ ΤΩ ΜΕΣΩ ΑΥΤΩΝ, ΚΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΑΓΑΛΛΙΑΣΙΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΝ ΕΠΡΟΣΚΥΝΕΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΣΤΟΛΑΣ ΤΩΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ…”

“ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ!

Και ήτο τούτο μέγα και παλαιόν όνειρον γενεών Κυπρίων, αι οποίαι παρά τους τόσους αγώνας δεν ηξιώθησαν να ιδούν τον γενναίον στρατόν της Ελλάδος να έρχεται εις την ΠΡΟΑΙΩΝΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΗΝ ΤΩΝ. Εις τους χρόνους κατά τους οποίους το ιδανικό αυτό εφαίνετο φανταστικώς τολμηρόν και ανέφικτον, πολλοί εκ των καλών Ελλήνων της Νήσου ημιλλώντο ποίος θα επιτύχη να αποστείλει το τέκνον του εις την Σχολήν των Ευελπίδων διά να γίνη ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ! (..)

Εκεί λοιπόν, εις την Αμμόχωστον- δύο βήματα από την ιστορικήν Σαλαμίνα του Ευαγόρου- απεβιβάζοντο οι 950 άνδρες της ΕΛΔΥΚ, την 16ην Αυγούστου 1960, καθ’ην ώραν ανεχώρει ο τελευταίος αγγλος κυβερνήτης.

Τα οπλιταγωγά ΑΛΙΑΚΜΩΝ, ΧΙΟΣ, ΛΗΜΝΟΣ ηγκυροβόλησαν στο λιμένα την 10:45 π.μ, οι άνδρες όμως απεβιβάσθησαν την 12ην μεσημβρινήν, ότε εισήρχετο εις το λιμένα το τουρκικό επιβατικό Εγκέ- Ινσταμπούλ το οποίο μετέφερε τους 650 άνδρας της τουρδυκ … Η αγαλλίασις δεν ήτο λοιπόν αμιγής. Το όνομα του τουρκικού σκάφους δεν ήτο τυχαίο αλλ’ ως προκλησις επελέγη με την αναφορά του Αιγαίου και της Κωνσταντινούπολεως. Όπως δεν ήτο τυχαίο ότι ενώ ο Ελληνικός Στρατός έφθανε με τρία οπλιταγωγά μόνον, οι τούρκοι απέστελλον και συνοδείαν ενός αντιτορπιλικού και τριών αποβατικών, οιονεί πρώτην εκδήλωσιν της ετοιμότητος να χρησιμοποιήσουν πολεμικώς την Δύναμιν των..

Απόσπασμα εφημερίδας της εποχής

” …Εν παρατάξει και εν πλήρει οπλισμώ αποβιβάζονται οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΕΒΕΝΤΕΣ από τα οπλιταγωγα, οι οποίαι παρατάσσονται εις στάσιν προσοχής έμπροσθεν του ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ. Η συνέχεια είναι όντως συγκινητική! Εκ του αποβατήρος του τελευταίου αυτού οπλιταγωγού εξέρχονται δύο τριάδες ΘΕΟΡΑΤΩΝ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΩΝ, εκ των οποίων ο μεσαίος της πρώτης τριάδος ΚΡΑΤΕΙ ΥΨΗΛΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ. Οι παραταγμένοι οπλίται παρουσιάζουν όπλα, οι σαλπιγκταί και τυμπανισταί ανακρούουν τον Εθνικόν Ύμνον ενώ αι χιλιάδες του λαού επί των υψηλών τειχών της Αμμοχώστου εκσπούν εις ουρανομήκεις επευφημίας και ζητωκραυγάς: ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΛΕΒΕΝΤΕΣ! ΝΑ ΜΑΣ ΖΗΣΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!!! “

Πηγή: Σπ. Παπαγεωργίου ” Από τη Ζυρίχη εις τον Αττίλα” (τόμος Α)

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις