Πρόστιμο στον Δήμο (Μπαϊρακτάρειο Δημοτικό Ωδείο) για παράβαση της εργατικής Νομοθεσίας

Νέο πρόστιμο επέβαλαν οι Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας στο Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς, “Δημήτριος Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη”» για παράβαση της εργατικής Νομοθεσίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΔΩ

Δεν τους πτοεί καν το γεγονός ότι με τις όποιες πράξεις τους “οι δημοτικοί άρχοντες” αποτελούν παράδειγμα προς αποφυγή στη Τοπική Αυτοδιοίκηση σε Πανελλαδικό επίπεδο;; 

Και όπως αναφέρει το Άρθρο 24. Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας Η επανάληψη από τον ίδιο εργοδότη της ίδιας ή συναφούς παράβασης της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και παράβασης που αφορά στην παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή στην αδήλωτη εργασία μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου θεωρείται υποτροπή και έχει ως συνέπεια, πέραν των λοιπών διοικητικών κυρώσεων, και τον αποκλεισμό του εν λόγω εργοδότη από δημόσιους διαγωνισμούς για χρονικό διάστημα από τρεις μήνες μέχρι τρία έτη. Ειδικά για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης (εργολάβοι), όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όταν συμβάλλονται με το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και τους φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3863/2010.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις