ΜΑΡΤΥΡΙΑ – Πέρασαν σχεδόν 40 ημέρες: Κοντά του μάθαμε Χριστό

Του Αρχιμ. Αλεξίου Γιαννιού, Προισταμένου Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Παπάγου & Μετοχιάρη Ι. Μ. Ταξιαρχών Αστερίου «καὶ ὀλίγα παιδευθέντες μεγάλα εὐεργετηθήσονται, ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτοὺς καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ· ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτοὺς καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αὐτούς.»〔1〕 Πέρασαν σχεδὸν 40 ἡμέρες ἀπὸ τὴν πρός Κύριον ἐκδημία τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Καστορίας κυροῦ Σεραφείμ. Τὴν ἡμὲρα…