Τό λεύκωμα τῆς κυρίας Ἀλκιθέας

τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου Ἐπιθυμῶ, ἐκτός ἀπό τήν γνωριμία μέ τίς ἡγετικές μορφές κάθε τόπου, νάγνωρίζω καί τίς ἁπλές ὑπάρξεις, ἀνακαλύπτοντας μέσα σέ αὐτές διαμάντιαἀρετῆς καί λογισμῶν καί πράξεων, τά ὁποῖα προξενοῦν ἐντύπωση καί χαράκαί γίνονται αἴτια εὐχαριστίας πρός τόν Θεό. Ἤδη, στίς ἡμέρες αὐτές πού βρίσκομαι στήν Καστοριά, ἔχω γνωρίσειπολλούς ἀνθρώπους, ἄλλους ἐξωτερικά, ἄλλους ἐπιφανειακά, ἄλλουςκαλύτερα καί βαθύτερα. Καί…