Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για εννέα (9) θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» της πράξης «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και αγωγών μεταφοράς πόλης Άργους Ορεστικού». Το υποέργο που θα εκτελεστεί αφορά στα εξής:– Αρχαιολογική επίβλεψη του συνόλου των εκσκαφικών εργασιών– Σωστική ανασκαφική έρευνα και…

Το ΦΕΚ με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 1.468 μόνιμες θέσεις σε δήμους

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Οι κλάδοι/ειδικότητες που ζητούνται είναι: Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), χίλιες εκατόν είκοσι τέσσερις (1.124) θέσεις • ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –…