Μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων : Αιτήσεις έως 11 Δεκεμβρίου για 140 προσλήψεις

Εφορείες αρχαιοτήτων ενισχύονται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Συνολικά αυτή τη στιγμή γίνονται αιτήσεις για 140 εποχικούς υπαλλήλους. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι υποψήφιοι φύλακες οφείλουν να προσκομίσουν:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλον ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

  1. Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις είναι η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (έως 3/12)
ΠΕ Αρχαιολόγων22810279210
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων1
ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων1
ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών5
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών4
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου (έως 4/12)
ΠΕ Αρχαιολόγων12841022462
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας (έως 4/12)
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών12665029177
Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών (έως 4/12)
ΠΕ Αρχαιολόγων12462025403
Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (έως 7/12)
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό1
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (έως 7/12)
ΤΕ Λογιστικού12132144820
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων25
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου (έως 7/12)
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων22831058842
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας (έως 9/12)
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων72752097612
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (έως 11/12)
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων622109238724
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό15
Επιγραφικό Μουσείο (έως 11/12)
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων22108217637
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό1

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ενα σχόλιο