Αυξάνονται τα όρια των απευθείας αναθέσεων των δημοσίων συμβάσεων

Αύξηση κατά 50% του χρηματικού ορίου των απευθείας αναθέσεων προμηθειών με ακόμα μεγαλύτερη διεύρυνση του ορίου στις περιπτώσεις δημοσίων έργων.

Αυτό προβλέπεται στο σχέδιο νόμου το οποίο αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αφορά τις δημόσιες συμβάσεις.

Προβλέπεται η κατάργηση των προβλεπόμενων ενστάσεων και ενδικοφανών προσφυγών για διαδικασίες απευθείας ανάθεσης με προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια προκειμένου αυτές να ολοκληρώνονται ταχύτερα.

«Αυξημένη ευελιξία και ταχύτατες διαδικασίες» προβλέπονται για τις περιπτώσεις ανάθεσης συμβάσεων «ήσσονος σημασίας», και αξίας έως 2.500 ευρώ, για τις οποίες προτείνεται να αρκεί απλά η εξόφληση του σχετικού φορολογικού παραστατικού!!!  Οι εν λόγω συμβάσεις μάλιστα θα εξαιρούνται και από την υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς όπως αναφέρεται στην ανάλυση των συνεπειών σε αυτό «θα αναρτώνται υποχρεωτικά δεδομένα και στοιχεία συμβάσεων αξίας άνω των 2.500 ευρώ ώστε το κατώτερο όριο, για το οποίο οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αναρτήσουν τα σχετικά στοιχεία στο ΚΗΜΔΗΣ, να συμπίπτει με τα χρηματικά όρια των δημοσίων συμβάσεων ήσσονος αξίας, για τις οποίες εισάγονται διαδικαστικές ευελιξίες. 

 Προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ενεργειών τεχνικής βοήθειας, που ανατίθεται στο πλαίσιο εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενων έργων, μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ (από 40.000 που ήταν έως τώρα) κατόπιν προηγούμενης πρόσκλησης τριών τουλάχιστον, εγγεγραμμένων σε αντίστοιχο μητρώο, οικονομικών φορέων.

Ορίζεται ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν στα Συστήματα Ηλεκτρονικών Καταλόγων ((e – marketplace) για την ανάθεση συμβάσεων εφόσον η αξία των συμβάσεων που ανατίθενται απευθείας μέσω αυτών δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000 ευρώ, ανά είδος αγαθού ή υπηρεσίας.

Απευθείας ανάθεσης μπορεί να φτάσει και το ποσό των 100.000 ευρώ (από 60.000 που ήταν έως τώρα) με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του υπουργείουτης Περιφέρειας ή του νομικού προσώπου όπου υπάγεται η υπηρεσία που εκτελεί ενέργειες τεχνικής βοήθειας κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Καστοριά Τώρα

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ενα σχόλιο