Δικαιολογητικά και προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ της φετινής χρονιάς

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021 (ΕΑΕ 2021) υποβάλλεται σε ηλεκτρονική µορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο το δικαιούχο ή από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του

Είτε απευθείας µέσω της εφαρµογής στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ αφού προηγουµένως γίνει η εγγραφή στο OnLine σύστηµα,

Είτε µέσω των Κέντρων Υποδοχής ∆ηλώσεων (ΚΥ∆) που έχουν πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτόν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα της εκµετάλλευσής του, αφού πρώτα εκδοθεί ο µοναδικός κωδικός υποβολής.

Οι αγρότες που θα υποβάλλουν φέτος για πρώτη φορά ΕΑΕ πρέπει να προσκοµίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Παραστατικά τεκµηρίωσης χρήσης αγροτεµαχίων: Ε9 σε περίπτωση ιδιόκτητων ή µισθωτήρια σε περίπτωση µίσθωσης.

Δεν υπάρχει υποχρέωση να προσκοµισθούν ηλεκτρονικά µισθωτήρια κάτω από το όριο των 960 ευρώ (πάνω από το οποίο απαιτείται η προσκόµιση ηλεκτρονικών µισθωτηρίων). Τα χειρόγραφα µισθωτήρια πρέπει να είναι θεωρηµένα.

Αντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας, στις περιπτώσεις που οι γεωργοί αιτούνται ενίσχυση µέσω του καθεστώτος νέων γεωργών ή λήψη δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα, εξισωτική αποζηµίωση κλπ.

Στην περίπτωση που ο γεωργός είναι ήδη καλλιεργητής από προηγούµενα χρόνια, προσκοµίζει ό,τι έχει να κάνει µε αλλαγές στα αγροτεµάχια:

Nέο Ε9 σε περίπτωση αγοράς. – Συµβόλαιο αγοράς αγροτεµαχίου, στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η αναγραφή του στο Ε9. – Νέα µισθωτήρια στην περίπτωση ανταλλαγής αγροτεµαχίων.

Ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ για την έναρξη και προθεσμίες υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2021

Εντός πολλών αγροτεµαχίων υπάρχουν µικροί οικίσκοι εντός των οποίων βρίσκονται αντλητικά µηχανήµατα νερού. Ελάχιστοι από τους οικίσκους αυτούς (ποµόνες), είναι καταχωρηµένοι στο Ε9 των ιδιοκτητών τους. Όσοι δεν τους έχετε δηλώσει, καλό είναι να αρχίσετε να το κάνετε, ώστε να µην αντιµετωπίσετε προβλήµατα στο µέλλον.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις