Ενδιάμεση εκπτωτική  περίοδος Νοεμβρίου  2021

Δεδομένου  ότι  πλησιάζει  η  ενδιάμεση εκπτωτική  περίοδος του  Νοεμβρίου  2021, θέλουμε  να  υπενθυμίσουμε  τα  κάτωθι: σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4446/2016 και Ν. 4177/13 , ως ΄΄τακτικές  και  ενδιάμεσες  εκπτωτικές  περίοδοι  κατά  την  διάρκεια  των  οποίων  επιτρέπεται  η πώληση  εμπορευμάτων  ή  η  παροχή  υπηρεσιών  με  μειωμένες  τιμές , ορίζονται  οι  εξής:

α) τακτικές  εκπτώσεις: αα).από  την  δεύτερη  Δευτέρα  του  Ιανουαρίου  μέχρι  το  τέλος  Φεβρουαρίου και  αβ). Από  την  δεύτερη  Δευτέρα  του  Ιουλίου  μέχρι  το  τέλος  Αυγούστου, και ενδιάμεσες  εκπτωτικές  περίοδοι , βα). το  πρώτο  δεκαπενθήμερο  του  Μαΐου  και  ββ). το  πρώτο  δεκαπενθήμερο  του  Νοεμβρίου.   

Κατά  τη  διάρκεια  των  ενδιάμεσων  εκπτώσεων, πού  θα  διαρκέσουν  από  την  Δευτέρα                             1  Νοεμβρίου  έως  και  την  Δευτέρα  15  Νοεμβρίου ,πέραν  της  αναγραφής  της  παλαιάς  και  της  νέας  τιμής  των αγαθών  και  υπηρεσιών  που  πωλούνται  με  έκπτωση, επιτρέπεται  και  η  αναγραφή  και  η  εμπορική επικοινωνία  ποσοστού  έκπτωσης.΄΄

    Προαιρετικά , τα  καταστήματα  κάθε  είδους  μπορούν  να  λειτουργήσουν την  Κυριακή  7 Νοεμβρίου  2021Η  λειτουργία  αυτή  επιτρέπεται  την  συγκεκριμένη  Κυριακή, από  ώρα 11.00  έως  ώρα  20.00 .

   Σύμφωνα με τις διατάξεις  του νόμου , σε όσους  παραβαίνουν  τις  διατάξεις  περί  εκπτώσεων επιβάλλεται  πρόστιμο  ποσού  ίσου  με το 0,5%  του  ετήσιου  κύκλου  εργασιών  και  πάντως  όχι  κατώτερο  από πέντε  χιλιάδες  (5.000) ευρώ.  Σε περίπτωση που  επιβληθεί  για  δεύτερη  φορά  πρόστιμο για  την ίδια  παράβαση  μέσα  σε  διάστημα πέντε (5) ετών, το  πρόστιμο αυξάνεται  στο 3% του ετήσιου κύκλου  εργασιών  της συγκεκριμένης  επιχείρησης.

    Στην  επιβαρυντική  περίπτωση  που  οι  εκπτώσεις  είναι  ανακριβείς  ή  παραπλανητικές  ως  προς  το  ποσοστό  τους  ή  ως  προς  την  ακρίβεια  των  αναγραφόμενων  τιμών  ή  ως  προς  την  ποσότητα  των προσφερόμενων  με  έκπτωση  προϊόντων  ή  ενέχουν  οποιασδήποτε  μορφής  απόκρυψη  ή  παραπλάνηση  του καταναλωτή , επιβάλλεται  πρόστιμο  ποσού  ίσου  με  το  1%  του  ετήσιου  κύκλου  εργασιών  και  πάντως  όχι κατώτερο  από  δέκα  χιλιάδες  (10.000) ευρώ. Σε  περίπτωση  που  επιβληθεί  για δεύτερη  φορά  πρόστιμο  για την  ίδια  παράβαση  μέσα  σε  διάστημα  πέντε  (5)  ετών, το  πρόστιμο αυξάνεται  στο  3%  του  ετήσιου  κύκλου εργασιών  της  συγκεκριμένης  επιχείρησης. 

    Αρμόδιες  ελεγκτικές  αρχές  σύμφωνα  με  το νόμο  είναι:

  • α) Οι  υπηρεσίες  της  Γενικής  Γραμματείας  Εμπορίου του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας.
  •  β) Οι  υπηρεσίες  της  Γενικής  Γραμματείας  Καταναλωτή του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας.
  •  γ) Οι  υπηρεσίες της  Γενικής  Γραμματείας  Βιομηχανίας του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας.
  • δ) Οι  Διευθύνσεις  Ανάπτυξης  των  Περιφερειών.
  • ε) Οι Υπηρεσίες  του  Λιμενικού  Σώματος, στη  ζώνη  δικαιοδοσίας  τους  και  αρμόδια  αρχή  για  την  επιβολή  των προστίμων  είναι  ο  Γενικός  Γραμματέας  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  («κρατικός  περιφερειάρχης»), όπου διαπιστώνεται  η  παράβαση. 

Οι  αρχές  αυτές  ελέγχουν  την  εφαρμογή  τόσο  της  νομοθεσίας  για  τις  εκπτώσεις  και  προσφορές  όσο  και  αυτής  που  αφορά  στις  Κυριακές.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις