Ανοίγει ο δρόμος για τη μονιμοποίηση συμβασιούχων ΝΠΔΔ μετά από τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών

Με μια τελεσίδικη απόφαση, το Εφετείο Αθηνών ανοίγει τον δρόμο για τη διεκδίκηση μονιμοποίησης χιλιάδων συμβασιούχων με πολυετείς επαναλαμβανόμενες “συμβάσεις ορισμένου χρόνου”.

Η απόφαση αυτή (5204/21) του Μονομελούς Εφετείου, δικαιώνει συμβασιούχο με συμβάσεις μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001 και τον μονιμοποιεί αναδρομικά από την αρχική του πρόσληψη, με απειλή μάλιστα προστίμου 300 ευρώ για κάθε μέρα που θα παραβιάζεται η δικαστική απόφαση.

Το Εφετείο Αθηνών απεφάνθη ότι: “η ανανέωση της εργασιακής σχέσης με διαδοχικές συμβάσεις, όταν προκύπτει η κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών, συνιστά κατάχρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ΠΔ 164/2004, η οποία μπορεί να εξαλειφθεί με εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 3 του ν. 2112/1920, το οποίο είναι και το μόνο αποτελεσματικό μέτρο”.

Ειδικότερα το Εφετείο Αθηνών αναφέρει : “..Κατά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η υποχρέωση σύμφωνης με το δίκαιο της ΕΕ ερμηνείας του εθνικού δικαίου μπορεί να εκτείνεται και στην ενδεχόμενη κάμψη Συνταγματικών απαγορεύσεων, εφόσον τούτο είναι δυνατό να γίνει και επιβάλλεται για να διασφαλιστεί η εφαρμογή της ως άνω Οδηγίας.

Πρέπει να καταστεί σαφές όμως ότι τούτο δεν σημαίνει ότι η υποχρέωση σύμφωνης ερμηνείας του εθνικού δικαίου οδηγεί άνευ άλλου σε αναίρεση της ρητής Συνταγματικής απαγόρευσης του άρθρου 103 του Συντάγματος αφού τούτη δεν έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το περιεχόμενο της Οδηγίας……..

——————————————-

Εφαρμόζει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και θέτει επί τάπητος τη μετατροπή σε αορίστου χρόνου των επαναλαμβανόμενων συμβάσεων “ορισμένου χρόνου” σε ΝΠΔΔ.

———————————————–

Τα Εθνικά Ελληνικά Δικαστήρια πρέπει να ερμηνεύσουν και να εφαρμόσουν τις κρίσιμες διατάξεις του εσωτερικού δικαίου, κατά το μέτρο του δυνατού και εφόσον έχει γίνει καταχρηστική χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, να επιβληθεί η προσήκουσα κύρωση για την καταχρηστική αυτή εφαρμογή και χρήση, με στόχο να εξαλειφθούν οι συνέπειες της παράβασης του Δικαίου της Ένωσης …….

Πρέπει λοιπόν να τύχει εφαρμογής το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 2112/1920 χωρίς την εφαρμογή του οποίου ελλείψει άλλου αποτελεσματικού μέτρου, δεν είναι δυνατή η εξάλειψη της κατάχρησης ”.

Οι παραπάνω θέσεις αποτελούν την πιο ισχυρή απάντηση στην άποψη ότι τα ελληνικά δικαστήρια δεν έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίσουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής που συνάφθηκαν μετά το έτος 2001, ως μια ενιαία σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και να δικαιώσουν τους εργαζόμενους, όταν καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες, λόγω απαγόρευσης του άρθρου 103 του ισχύοντος Συντάγματος”.

ΦΕΚ B 5244/2021

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις