ΑΝΑΛΥΣΗ και ερωτήματα επί ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΝΟΣ ΑΕ

1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία

1.1 Στοιχεία για την εταιρία, δραστηριότητες

Η «ΜΑΚΕΔΝΟΣ» Α.Ε. Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία του Δήμου Καστοριάς δημιουργήθηκε το 2011, μετά από Λύση της Κ.Ε.Α.Υ.Μ όπου υφίστατο από το 1986. Οι δραστηριότητες της εταιρίας είναι:

– Κύρια δραστηριότητα, στον τομέα των Λατομικών προϊόντων με παραγωγή και η εμπορία αδρανών υλικών καθώς και

στον κλάδο του Τουρισμού με εποπτεία σε τουριστικές επιχειρήσεις και δραστηριότητες.

– άλλες κοινωνικές υπηρεσίες υποστήριξης, χωρίς παροχής καταλύματος

1.2 Έχει υπο την εποπτεία της από το:

1986: Λατομείο – Μαυροχώρι Καστοριάς , Παραγωγή – εμπορία αδρανών υλικών

1992:, Προϊστορικός Λιμναίος Οικισμός Δισπηλιού, Λειτουργία − εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων

1997: Τουριστικό Καραβάκι Καστοριάς «ΟΛΥΜΠΙΑ», Λειτουργία − εκμετάλλευση του πλοιαρίου

2014: Ενυδρείο Καστοριάς, Λειτουργία − εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων

2. Η Ανάλυση των Οικονομικών καταστάσεων

2.1 Εισαγωγή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο προσπαθώ να βρω τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας από το 2011 και μετά και η μόνη πληροφόρηση που υπήρχε στις αρμόδιες υπηρεσίες δημοσιότητας είναι η διαγραφή της αρχικής εταιρίας που διέκοψε την λειτουργία της το 2011, λόγω μη ύπαρξης αδείας λειτουργίας.

Εντελώς ξαφνικά από τις 31/3/2023 μέχρι τις 3/4/2023 δημοσιεύθηκαν όλες μαζί οι οικονομικές καταστάσεις των ετών: 2019, 2018, 2017,2016. Ενώ δεν έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα οι οικονομικές καταστάσεις των ετών 2020, 2021, 2022.

Να σημειωθεί ότι υπάρχει υποχρέωση της εταιρίας να δημοσιεύσει αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν 4548/2018, όπου αναφέρεται η υποχρέωση δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 119 του ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση).

Επομένως, για εταιρικές χρήσεις από 1.1 έως 31.12 η γενική συνέλευση συνέρχεται έως 10 Σεπτεμβρίου και τα ανωτέρω στοιχεία δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. έως 30 Σεπτεμβρίου.

Επομένως απαιτούμε άμεσα την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των ετών 2020, 2021, του δε 2022 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2023. Είναι όχι μόνο νομική υποχρέωση της εταιρίας αλλά και ηθική και πολιτική υποχρέωση των μετόχων δηλαδή της δημοτικής αρχής ειδικά μάλιστα φέτος που τον Οκτώβριο είναι οι δημοτικές εκλογές.

Τίθενται λοιπόν άμεσα τα ερωτήματα:

1) γιατί υπήρξε η μεγάλη καθυστέρηση, ώστε να δημοσιευθούν στο πρώτο τετράμηνο του 2023, οι οικονομικές καταστάσεις μαζικά όλων των προηγουμένων ετών, ενώ όπως προκύπτει τόσο από τις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών όσο και από τις ημερομηνίες σύγκλισης των τακτικών συνελεύσεων της εταιρίας, γίνονται κανονικά στις ημερομηνίες στις αρχές του β εξαμήνου εκάστου έτους;

2) Γιατί δημοσιεύονται σήμερα οι οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την προηγούμενη δημαρχιακή αρχή ενώ δεν δημοσιεύονται οι οικονομικές καταστάσεις των ετών 2020, 2021, 2022, που αφορούν το παρόν Δ.Σ της εταιρίας και την παρούσα δημοτική αρχή;

Επομένως σ΄ αυτή την φάση δεν έχει νόημα να αναλυθούν οι οικονομικές καταστάσεις παρελθουσών ετών μέχρι το 2019. Αποτελούν όμως οι παλιότερες οικονομικές καταστάσεις την βάση σύγκρισης με τα οικονομικά αποτελέσματα των ετών που διαχειρίζεται η παρούσα δημοτική αρχή και το διορισθέν Δ.Σ υπ΄ αυτής.

Περιμένω άμεσα την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των ετών 2020 και 2021 του δε 2022, η τελευταία ημέρα δημοσίευσης είναι η 30/9/2023, δηλαδή πριν τις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2023.

Δεν είναι μόνο νομική υποχρέωση που επιβάλλεται από τον ν. 4548/2018. Κυρίως στις δημοτικές και κρατικές Α.Ε, η υποχρέωση είναι καθήκον πολιτικό και κοινωνικό. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και οι δημότες που ουσιαστικά αυτοί είναι οι μέτοχοι την πορεία και την διαχείριση των εταιρικών πραγμάτων. Η δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων συμβάλλει στην διαφάνεια και την κοινωνική ευημερία.

Αναμένω λοιπόν άμεσα:

Τις απαντήσεις γιατί καθυστέρησαν τόσα χρόνια οι δημοσιεύσεις των οικονομικών καταστάσεων παρά το γεγονός ότι υπάρχει νομική υποχρέωση και πότε θα δημοσιευθούν οι οικονομικές καταστάσεις των ετών από 2020 μέχρι 2022.

Επισημαίνεται ότι στο παράρτημα των οικονομικών καταστάσεων των εν λόγω ετών, που θα δημοσιευθούν, θα ΠΡΕΠΕΙ να αναλύονται κατά κλάδο δραστηριότητας τα έσοδα και τα έξοδα όπως εξ άλλου υφίσταται υποχρέωση από τον νόμο. Θα μπορέσουμε οι εξωτερικοί αναλυτές να αξιολογήσουμε όχι μόνο το γενικό αποτέλεσμα αλλά πως προκύπτει αυτό από τις επι μέρους εκμεταλλεύσεις του λατομείου, του καραβιού και του λιμναίου οικισμού. Να γιατί τα έτη 2020 μέχρι 2022 είναι σημαντικά.

Σημείωση: Εννοείται ότι δεν θα μείνουμε αδρανείς.

Πηγή: η σελίδα του Νίκου Ρίζου στο F/B

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις