Ειδικό πριμ πρώτης εγκατάστασης για ένταξη στην αγροτική δραστηριότητα και άνω των 40 ετών

Η καινοτομία έγκειται στην προσθήκη µίας ενίσχυσης στο µισό του «καθαρού» πριµ πρώτης εγκατάστασης για όσους θέλουν ταυτόχρονα µαζί µε την γεωργική εκµετάλλευση να δραστηριοποιούνται σε άλλους τοµείς για να εγκαθίστανται πιο εύκολα σε αγροτικές περιοχές.

Η πρόταση προέρχεται από πολυσέλιδο report για την κινητικότητα γης που υπογράφουν αγροοικονοµολόγοι µε εκτεταµένη εµπειρία στη διαχείριση επιδοτήσεων, διευθυντές αγροτικών τραπεζών, συνεταιρισµοί, στελέχη οργανισµών πληρωµών και µέλη του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ισπανικής εµπνεύσεως, αλλά µε πανευρωπαϊκή απήχηση, αποτελεί τον «πιλότο» που θα πρέπει να βασιστεί το στρατηγικό σχέδιο χωρών, όπως η Ελλάδα, που έχουν ανάγκη να εξασφαλίσουν την κινητικότητα της γης, µε βάση τα εργαλεία της νέας ΚΑΠ.

Η διευκόλυνση της αγοράς γης είναι ακόµα ένα σηµείο που «πονάει» λόγω του συστήµατος ενισχύσεων πανευρωπαϊκά λέει η µελέτη και ως εκ τούτου, απαιτεί τη δηµιουργία νέων διαρθρωτικών προγραµµάτων που θα στοχεύουν στις επενδύσεις για επέκταση αγροτεµαχίων και την αποφυγή εκµίσθωσης δικαιωµάτων χωρίς γη. Πιο συγκεκριµένα, δύο οµάδες δράσεων προτείνονται:
1) Επιδοτήσεις πρώτου και δεύτερου πυλώνα για νέους αγρότες (Άρθρο 22 Εθνικό Απόθεµα, Άρθρο 27 Συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη για νέους γεωργούς, Άρθρο 69, σηµείο 1, Ενισχύσεις για την εγκατάσταση νέων αγροτών). α. Για τους νέους που έχουν πρόσβαση στον πρώτο πυλώνα, καθορισµός των ίδιων προϋποθέσεων για την πρόσβαση στο Μέτρο των Νέων Αγροτών.

β. Στο µέτρο του δυνατού, πρέπει να επιχειρείται ετήσια πρόσκληση για την πρώτη εγκατάσταση Νέων Αγροτών.

γ. Για την πρόσβαση στο Εθνικό Απόθεµα δικαιωµάτων, οι αγρότες που έχουν επωφεληθεί το πριµ πρώτης εγκατάστασης θα πληρούν αυτόµατα και τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε αυτό. Αυτή η σχέση µεταξύ των δύο εργαλείων θα µπορούσε να ευνοήσει την ανανέωση γενεών και τη χρηµατοδότηση για την έναρξη κερδοφόρων αγροκτηµάτων σε αγροτικές περιοχές.

δ. Προσαρµογή της ενίσχυσης για την εγκατάσταση νέων αγροτών στις πραγµατικές ανάγκες ένταξης στον τοµέα. Ένα νεαρό άτοµο του οποίου η ενσωµάτωση ξεκινά από το µηδέν χρειάζεται πιο σηµαντική βοήθεια από ένα νεαρό άτοµο που αναλαµβάνει το αγρόκτηµα της οικογένειάς του.

ε. Με το µέγιστο ποσό των 100.000 ευρώ που µπορεί να φτάσει το πριµ νέων που εγκαθίστανται αποκλειστικά στη γεωργική δραστηριότητα, προσθέστε ένα ενδιάµεσο πριµ για όσους συνδυάζουν την εν λόγω εγκατάσταση στη γεωργική δραστηριότητα µε άλλες δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές και ένα µικρό πριµ για εκείνους που εγκαθίστανται σε αγροτικές περιοχές όµως µε µη γεωργική δραστηριότητα.

στ. Bοήθεια για την πρώτη εγκατάσταση σε αγροκτήµατα για άτοµα άνω των 40 ετών.

2) Ενθάρρυνση επενδύσεων για την αγορά γης (Άρθρο 68 Επενδύσεις και Άρθρο 74 Ειδικοί κανόνες για τα χρηµατοδοτικά µέσα):

1.∆ηµιουργία νέων ενισχύσεων. Υποστήριξη της αγοράς γης στα διαρθρωτικά µέτρα µε βάση µόνο την ηλικία (έως 40 ετών) και όχι την ηµεροµηνία εγκατάστασης. Κατά τη στιγµή της πρώτης εγκατάστασης, ο νεαρός ούτως ή άλλως δεν έχει οικονοµικούς πόρους ή πιστωτική φερεγγυότητα για την αγορά γης και πρέπει να λαµβάνει εγγυήσεις από το περιβάλλον του. Έτσι, θα επιτρέπεται η πρόσβαση στην αγορά γης µε εγγυήσεις µέσω χρηµατοοικονοµικών µέσων.

2.Εισαγωγή της επιδότησης επιτοκίου σε χρηµατοοικονοµικά µέσα για την αγορά γης από νέους.

Τα κοινοτικά εργαλεία πρέπει να συνοδεύονται από µηχανισµούς διαχείρισης της αγροτικής γης

H περιορισµένη πρόσβαση σε γεωργική γη λόγω της απουσίας µηχανισµών διαχείρισης, κινήτρων µεταβίβασης και ο πολύ περιορισµένος αριθµός αγοραπωλησιών µαζί µε τις υψηλές τιµές ενοικίασης που παρατηρούνται στην ελληνική ύπαιθρο, επιδεινώνουν συνεχώς της δηµογραφικής σύνθεσης στον πρωτογενή τοµέα στη χώρα µας. Η απουσία συµπληρωµατικών µέτρων εθνικής πολιτικής (φορολογικά, ασφαλιστικά) για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών παράλληλα, επίσης δεν βοηθά την κατάσταση.

Πριµ εγκατάστασης για νεοεισερχόµενους άνω των 40 ετών αν περάσει η πρόταση Ευρωβουλής

Από την κατάληξη του τριλόγου της ΚΑΠ θα εξαρτηθεί εάν οι νεοεισερχόµενοι στο χώρο άνω των 40 ετών θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν την ένταξή τους σε µέτρο πρώτης εγκατάστασης, ξεχωριστό από εκείνο των Νέων Αγροτών. Το συγκεκριµένο µέτρο έχει προτείνει για τα κείµενα της ΚΑΠ η Ευρωβουλή και ακόµα δεν έχει συζητηθεί στον τρίλογο. Κοµισιόν και Ευρωπαϊκό Συµβούλιο από την άλλη δεν είχαν προβλέψει ένα τέτοιο πρόγραµµα και µένει να φανεί αν τελικά θα επικρατήσει η άποψη των Ευρωβουλευτών την ερχόµενη Άνοιξη.

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις