Επιδότηση έως 2.000 ευρώ στους δικηγόρους

Επιδότηση από 500 έως 2.000 ευρώ μπορούν να λάβουν οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι. Η επιδότηση, θα δοθεί μέσω ΕΣΠΑ, και αφορά δαπάνες ψηφιακού εκσυγχρονισμού, δηλαδή την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των δικηγορικών γραφείων.

Στόχος είναι οι δικηγόροι να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στη διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από 16/6/2021 έως 30/7/2021 (ώρα 15:00)στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων».

Όροι και προϋποθέσεις

Οι δικαιούχοι θα πρέπει μεταξύ άλλων:

  • να υποβάλλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ,
  • να έχουν συσταθεί έως και 31/12/2020,
  • να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης,
  • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση,
  • να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης, 
  • να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014

Το ύψος της επιχροήγησης

Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται από τα εισοδηματικά κριτήρια και ορίζεται με βάση το οικονομικό έτος 2019 ως εξής:

  • 2.000 ευρώ για εισόδημα έως 20.000 ευρώ.
  • 1.500 ευρώ για εισόδημα από 20.000 έως 40.000 ευρώ.
  • 1.000 ευρώ για εισόδημα από 40.000 έως 60.000 ευρώ.
  • 500 ευρώ για εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ.

Οι δικηγόροι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις