Εμπορικός σύλλογος Καστοριάς: Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις 2022

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013 , οι τακτικές θερινές εκπτώσεις έτους
2022 θα αρχίσουν την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και θα λήξουν την
Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022.
Σε ό,τι αφορά την διενέργεια των εκπτώσεων επισημαίνονται τα εξής:

 1. Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής
  των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική.
 2. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης επιτρέπεται αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Ανήκει στην
  διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι.
 3. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον
  πελάτη. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία,
  οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.
  Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους
  συναδέλφους, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω λάθους.
  Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με
  το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €. Σε περίπτωση που
  επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο
  αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.
  Ειδικότερα, για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το
  ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των
  προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή
  παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και
  πάντως όχι κατώτερο από 10.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
  Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε
  διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης
  επιχείρησης.
  Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης
  Διοίκησης («κρατικός περιφερειάρχης»), όπου διαπιστώνεται η παράβαση.

Τέλος , σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1α ν. 4177/2013 , επιτρέπεται προαιρετικά
η λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 17 Ιουλίου 2022 από τις 11,00 π.μ
έως 20,00 μ.μ .

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις